Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

 • 1. Słowniczek
 1. Administrator – Prodental Sp. z o. o. z siedzibą w Świlczy 147g/1, 36-072 Świlcza, numer telefonu 17 850 42 70 , adres e-mail: prodental@prodental.com.pl.
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, w tym adres IP osób, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem http://prodental.spl.
 6. Klient – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która zawarła umowę sprzedaży z Administratorem.
 7. Indywidualne konto Klienta – funkcjonalność Sklepu internetowego http://prodental.spl, dająca możliwość robienia zakupów bez ponownego wprowadzania danych identyfikujących Klienta, do korzystania którego niezbędne jest zarejestrowanie się w Sklepie Internetowym oraz ustanowienie unikatowego loginu i hasła.

 

 • 2. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego

W związku z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu Internetowego Administrator gromadzi dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o jego aktywności w Sklepie Internetowym na zasadach i w celach określonych poniżej.

 

 • 3. Zasady przetwarzania danych osobowych
 1. Podstawami ochrony danych osobowych w związku z prowadzeniem Sklepu Internetowego są:
 2. legalność – Administrator dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem,
 3. bezpieczeństwo – Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych adekwatny do rodzaju danych, sposobu ich przetwarzania, jednocześnie podejmując stale działania w tym zakresie.
 4. prawa jednostki – Administrator umożliwia osobom, których dane osobowe przetwarza, wykonywania swoich praw i prawa te realizuje.
 5. rozliczalność – Administrator dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność podejmowanych czynności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Administrator w ramach prowadzenia Sklepu internetowego gromadzi następujące dane osobowe Klientów:
 7. adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii;
 8. imię i nazwisko;
 9. adres e-mail;
 10. adres zamieszkania lub do doręczeń;
 11. numer telefonu.
 12. Klient dobrowolnie może podać dodatkowe dane, inne niż te określone w ust. 2 powyżej, co może ułatwić komunikację oraz świadczenie usług przez Administratora. Dane te można w każdym czasie usunąć. Jeżeli Administrator wskazał, że konkretne dane są obowiązkowe, to oznacza, iż są one wymagane dla prawidłowego świadczenia usług przez Administratora w ramach prowadzonego Sklepu Internetowego, w tym przyjęcia oraz realizacji zamówienia. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 13. Dane osobowe Klientów zgromadzone w Sklepie internetowym są przetwarzane przez Administratora w celu:
 14. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Klientom treści gromadzonych w Serwisie, rejestrowania Indywidualnego konta Klienta, udostępniania formularzy kontaktowych – gdzie podstawą dla przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 15. obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Sklepie Internetowym – gdzie podstawą dla przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 16. obsługi reklamacji – gdzie podstawą dla przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 17. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – gdzie podstawą dla przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
 18. podejmowania aktywności na portalach społecznościowych – gdzie podstawą dla przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.
 19. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych, w związku z kierowaniem do Klientów informacji o oferowanych usługach w ramach prowadzonego Sklepu Internetowego. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.
 20. Jeżeli Klient podczas korzystania ze Sklepu Internetowego wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem Newslettera, dane osobowe Klienta będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni).
 21. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów odwiedzających jego profile prowadzone w mediach społecznościowych. Dane osobowe Klienta pozyskane w ten sposób są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem danego profilu, w tym w celu informowania Klientów o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Klientami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w ramach tych profili.

 

 • 4. Okres Przetwarzania Danych Osobowych
 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania danych osobowych. Zgromadzone dane osobowe przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia w ramach Sklepu Internetowego, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony, jeżeli przetwarzanie okaże się niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie wyłącznie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Po upływie okresu przetwarzania dane osobowe Klientów są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 • 5. Uprawnienia Użytkownika
 1. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Klient uprawniony jest do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO.
 3. Klient w każdym momencie uprawniony jest do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Administrator niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Klienta w tych celach, chyba że wykaże, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy dalszego ich przetwarzania, a w szczególności niezbędne jest dla ochrony interesów, praw i wolności Klienta lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora.
 4. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód w każdej chwili przysługuje Klientowi prawo do wycofania swojej zgody bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa, Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

 

 • 6. Odbiorcy Danych
 1. W związku z realizacją usług w ramach prowadzonego Sklepu Internetowego, Administrator uprawniony jest do ujawnienia zgromadzonych danych osobowych zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:
  1. dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
  2. podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności,
  3. podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe,
  4. kurierom (w związku z realizacją zamówienia),
  5. agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych)
  6. oraz podmiotom powiązanym z Administratorem oraz partnerom handlowym.
 2. W przypadku uzyskania zgody Klienta, jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 • 7. Postanowienia końcowe
 1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka dla ochrony danych osobowych, w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny. Administrator podejmuje starania, aby zapewnić przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez jego uprawnionych pracowników i współpracowników.
 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 3. W związku z prowadzoną analizą ryzyka, Administrator podejmuje starania, aby Polityka była na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana w celu zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa danych osobowych Klientów.