Polityka prywatności

§ 1. Słowniczek

1. Administrator – Prodental Sp. z o. o. z siedzibą w Świlczy 147g/1, 36-072 Świlcza, numer
telefonu 17 850 42 70 , adres e-mail: prodental@prodental.com.pl.
2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby fizycznej, w tym adres IP osób, informacje gromadzone za
pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.
3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
5. Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem
http://prodental.s klep.pl.
6. Klient – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która zawarła umowę
sprzedaży z Administratorem.
7. Indywidualne konto Klienta – funkcjonalność Sklepu internetowego
http://prodental.s klep.pl, dająca możliwość robienia zakupów bez ponownego
wprowadzania danych identyfikujących Klienta, do korzystania którego niezbędne jest
zarejestrowanie się w Sklepie Internetowym oraz ustanowienie unikatowego loginu i hasła.

§ 2. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego
W związku z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu Internetowego Administrator gromadzi dane
w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje
o jego aktywności w Sklepie Internetowym na zasadach i w celach określonych poniżej.

§ 3. Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Podstawami ochrony danych osobowych w związku z prowadzeniem Sklepu Internetowego
są:
a) legalność – Administrator dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie
z prawem,

2 | Strona
b) bezpieczeństwo – Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych
adekwatny do rodzaju danych, sposobu ich przetwarzania, jednocześnie podejmując
stale działania w tym zakresie.
c) prawa jednostki – Administrator umożliwia osobom, których dane osobowe przetwarza,
wykonywania swoich praw i prawa te realizuje.
d) rozliczalność – Administrator dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby
w każdej chwili móc wykazać zgodność podejmowanych czynności z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.
2. Administrator w ramach prowadzenia Sklepu internetowego gromadzi następujące dane
osobowe Klientów:
a) adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików
cookies lub innych podobnych technologii;
b) imię i nazwisko;
c) adres e-mail;
d) adres zamieszkania lub do doręczeń;
e) numer telefonu.
3. Klient dobrowolnie może podać dodatkowe dane, inne niż te określone w ust. 2 powyżej, co
może ułatwić komunikację oraz świadczenie usług przez Administratora. Dane te można
w każdym czasie usunąć. Jeżeli Administrator wskazał, że konkretne dane są obowiązkowe,
to oznacza, iż są one wymagane dla prawidłowego świadczenia usług przez Administratora
w ramach prowadzonego Sklepu Internetowego, w tym przyjęcia oraz realizacji zamówienia.
Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
4. Dane osobowe Klientów zgromadzone w Sklepie internetowym są przetwarzane przez
Administratora w celu:
a) świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Klientom treści
gromadzonych w Serwisie, rejestrowania Indywidualnego konta Klienta, udostępniania
formularzy kontaktowych – gdzie podstawą dla przetwarzania danych osobowych jest
niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Sklepie Internetowym – gdzie
podstawą dla przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do
wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) obsługi reklamacji – gdzie podstawą dla przetwarzania danych osobowych jest
niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
d) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – gdzie podstawą
dla przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.
1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
e) podejmowania aktywności na portalach społecznościowych – gdzie podstawą dla
przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1
lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu
społeczności związanej z marką.
5. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów, w tym dane osobowe gromadzone za
pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów
marketingowych, w związku z kierowaniem do Klientów informacji o oferowanych usługach

3 | Strona

w ramach prowadzonego Sklepu Internetowego. Wykorzystanie zebranych za
pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych odbywa się na
podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik
wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może
być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać
w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz
wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.
6. Jeżeli Klient podczas korzystania ze Sklepu Internetowego wyraził zgodę na otrzymywanie
informacji marketingowych za pośrednictwem Newslettera, dane osobowe Klienta będą
przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest
uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłce informacji marketingowych
w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni).
7. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów odwiedzających jego profile prowadzone
w mediach społecznościowych. Dane osobowe Klienta pozyskane w ten sposób są
przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem danego profilu, w tym w celu
informowania Klientów o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju
wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Klientami za pośrednictwem
funkcjonalności dostępnych w ramach tych profili.

§ 4. Okres Przetwarzania Danych Osobowych

1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu
przetwarzania danych osobowych. Zgromadzone dane osobowe przetwarzane są przez czas
świadczenia usługi lub realizowania zamówienia w ramach Sklepu Internetowego, do czasu
wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania
danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes
Administratora.
2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony, jeżeli przetwarzanie okaże się niezbędne
do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie
wyłącznie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
3. Po upływie okresu przetwarzania dane osobowe Klientów są nieodwracalnie usuwane lub
anonimizowane.

§ 5. Uprawnienia Użytkownika

1. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4 | Strona
2. Klient uprawniony jest do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO.
3. Klient w każdym momencie uprawniony jest do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
jego danych osobowych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej.
Administrator niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Klienta w tych
celach, chyba że wykaże, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione
podstawy dalszego ich przetwarzania, a w szczególności niezbędne jest dla ochrony
interesów, praw i wolności Klienta lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora.
4. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód w każdej chwili
przysługuje Klientowi prawo do wycofania swojej zgody bez podania przyczyny, a także bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa, Administrator zaprzestanie
przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

§ 6. Odbiorcy Danych

1. W związku z realizacją usług w ramach prowadzonego Sklepu Internetowego, Administrator
uprawniony jest do ujawnienia zgromadzonych danych osobowych zewnętrznym
podmiotom, w tym w szczególności:
a) dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
b) podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności,
c) podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe,
d) kurierom (w związku z realizacją zamówienia),
e) agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych)
f) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem oraz partnerom handlowym.
2. W przypadku uzyskania zgody Klienta, jego dane mogą zostać także udostępnione innym
podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta
właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich
informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie zgodnie z przepisami obowiązującego
prawa.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka dla ochrony danych osobowych, w celu
zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny.
Administrator podejmuje starania, aby zapewnić przede wszystkim, że dostęp do danych
mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu
na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych

5 | Strona
osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez jego uprawnionych pracowników
i współpracowników.
2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne
podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków
bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie
Administratora.
3. W związku z prowadzoną analizą ryzyka, Administrator podejmuje starania, aby Polityka była
na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana w celu zapewnienia najwyższych
standardów bezpieczeństwa danych osobowych Klientów.